FANDOM


咁你既意思係咪如果係一條只喺星期一至五服務既路線,有改動(包括改道、改時間或改班次)喺某個星期一實施,都要實施嗰日先改,而唔可以之前嗰個星期六改?

其實巴典既本身要求係「可供查證」而唔係真實性,準確度係重要,但係只要有根有據同時又無誤導人(例如一條線由平日服務變每日服務但喺星期一先改動,就真係唔可以星期日就改),睇唔出有咩理由一定要等巴士公司官方網站更新我哋先可以更新。

反而有某啲人堅持聲稱自己「親身看見」而唔能提供實證(唔係話佢一定係憑空捏造,可能佢係憑印象記憶,但係印象記憶呢家野一嚟其他人睇唔到亦證明唔到,二嚟都可以係錯;呢度講既「實證」唔一定係來自政府或巴士/小巴公司,可以係其他人喺網上上載既或用戶自己喺現場拍攝既相片或錄影既片段),而倒轉話有提供實證既人「惡意」修改,先至係真正唔跟巴典規矩做事。

除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。