FANDOM


 
第9行: 第9行:
 
原來讀者睇唔哂全部內容,就係求其寫既理由,你既邏輯真係異於常人
 
原來讀者睇唔哂全部內容,就係求其寫既理由,你既邏輯真係異於常人
   
可以振振有詞不斷強調「大部份讀者唔會得閒睇晒咁多篇文章咁多內容,更唔好講逐隻字逐個詞語睇,邊理得你用詞豐唔豐富、生唔生動吖,佢哋一見到佢哋想知既內容既東西就拿拿聲走人啦」。
+
難得你可以面不紅耳不赤振振有詞不斷強調「大部份讀者唔會得閒睇晒咁多篇文章咁多內容,更唔好講逐隻字逐個詞語睇,邊理得你用詞豐唔豐富、生唔生動吖,佢哋一見到佢哋想知既內容既東西就拿拿聲走人啦」。
   
 
香港教育徹底失敗,我而家非常認同
 
香港教育徹底失敗,我而家非常認同

在2017年4月22日 (六) 20:12的最新修訂版本

唔好玩啦你!

日常傾計用語及書面語既分別唔使我講啦下話?

寫文章基本既「起承轉合」唔使我講啦下話?

你有冇睇開Blog架?如果個個blogger寫blog都行文平淡既話,仲有冇人捧場呀?

原來讀者睇唔哂全部內容,就係求其寫既理由,你既邏輯真係異於常人

難得你可以面不紅耳不赤振振有詞不斷強調「大部份讀者唔會得閒睇晒咁多篇文章咁多內容,更唔好講逐隻字逐個詞語睇,邊理得你用詞豐唔豐富、生唔生動吖,佢哋一見到佢哋想知既內容既東西就拿拿聲走人啦」。

香港教育徹底失敗,我而家非常認同

除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。