FANDOM


睇樓車是樓盤發展商為吸引市民參觀旗下樓盤之示範單位而提供的免費穿梭巴士服務。睇樓車多屬非專營巴士中的合約式出租服務(A08)類別(私家小巴提供此類服務無須領取客運營業證及批註),由發展商或地產代理向旅運巴士公司租賃客車行走。

概況

睇樓車於1980年代初已出現,[1]當時樓盤發展商開始各出奇謀,推出各種噱頭吸引潛在買家參觀示範單位,睇樓車即為其中之一。初時睇樓車多出現於較偏僻的樓盤,後來連交通方便、位於市區的樓盤亦提供睇樓車服務。

睇樓車熱潮的高峰期於2000年代中,當時不少樓盤的發展商均開辦大量睇樓車路線,如2006年開售的豫豐花園便創下開辦60條睇樓車路線的紀錄[2]。發展商通常在報章刊登全版樓盤廣告,並於廣告內註明睇樓車的停站位置,各候車點更設彩色站牌方便乘客候車。大型發展商的示範單位多設於商場內,睇樓車則使用路邊或商場上落客區裝卸乘客,其保安並不嚴密,因此有市民視睇樓車為免費遊車河的途徑。

由於睇樓車通常於示範單位開放的周末行駛數天,因此多由發展商以合約式出租服務的形式租賃各非專營巴士公司的客車行走,用車多為豐田Coaster三菱Rosa。由於缺乏監管,判上判(即發展商租賃非專營巴士公司甲的用車,該公司再將營運權外判予其他公司)的情況時有發生。[2]

跟其他合約式出租服務一樣,政府規定,如睇樓車往返相同起點及目的地地區,而在30天內不論是接續或間歇營運的日數超過兩天,即須在服務開辦前先行取得運輸署署長的書面批准。然而由於每個周末提供的路線均可能不同,而且外判公司及用車也未必相同,此規定未有嚴格執行。

除發展商外,地產代理行亦有租用非專營巴士作睇樓車,但服務形式一般與發展商的不同。地產代理行以日租方式僱用小型旅遊巴士,停泊在分行附近候命,或在區內的同系代理行之間穿梭,遇有準買家欲參觀樓盤或其示範單位,即可通知巴士前往接載。此類睇樓車通常並無固定路線、服務時間與班次。如新樓盤由發展商委託某地產代理獨家發售[3],則有機會提供定班定點的睇樓車服務。

圖集

註釋及參考資料

  1. 例子見1983年4月14日載於大公報的屯門華都花園及荃灣翠濤閣售樓廣告
  2. 2.0 2.1 HKiTalk:[相]豫豐花園睇樓車
  3. 例如翹翠峰

相關條目

外部連結

除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。